Výrobky & Sluzby

Výrobky & Sluzby > VÝHODY - BEZPECNOSTNÉ OPATRENIA >

VÝHODY - BEZPECNOSTNÉ OPATRENIA

VÝHODY

Tabule STYRISOL® splnajú nasledujúce poziadavky na izoláciu stavebných a konstrukcných projektov:

 • vysoký tepelný odpor,
 • minimálne pohlcovanie vody,
 • vysoká pevnost v tlaku,
 • odolné proti znehodnocovaniu,
 • odolné proti plesniam a mikró bom,
 • odolné proti skodcom a hlodavcom,
 • samozhásacia úprava,
 • jednoduché pouzitie,
 • úplná recyklovatelnost.

BEZPECNOSTNÉ OPATRENIA

 1. SKLADOVANIE
  Izolacné tabule STYRISOL® zo zltého extrudovaného polystyrénu sa môzu dlhodobo skladovat v pôvodnom balení. Pri dlhodobom vystavení tabúl slnecnému svetlu môze dôjst k miernemu vyblednutiu.

 2. OCHRANA PRED POZIAROM
  STYRISOL® obsahuje prísady spomalujúce horenie. Extrudovaný polystyrén je horlavý a nesmie byt vystavený ziadnemu druhu tepla. Pri horení výrobku vzniká hustý dym. Splodinami horenia môze byt oxid uholnatý, oxid uhlicitý a sadze.

 3. CHEMICKÁ STABILITA
  Extrudovaný polystyrén sa môze pouzit v spojení s väcsinou stavebných materiálov (vápenec, cement,
  sadra, bezvodná sadra, alkoholy, kyseliny a zásady). Na vlastnosti materiálu môzu mat vplyv ropné rozpústadlá, uholný decht a ich deriváty. Riedidlá a rozpústadlá ako napr. acetón, etylacetát, benzín a toluén môzu poskodit tabule. V návode vzdy skontrolujte, ci je daný výrobok vhodný na pouzitie s extrudovaným polystyrénom.

 4. LE PIDLÁ
  Odporúcame lepidlá bez ropných rozpústadiel. Vzdy skontrolujte, ci je výrobok vhodný na pouzitie s extrudovaným polystyrénom.

 5. ZIVOTN É PROSTREDIE
  Pena z extrudovaného polystyrénu nie je biologicky odbúratelná. Nepredstavuje nebezpecenstvo z hladiska znecistenia pôdy alebo vody. Izolacné tabule STYRISOL® sú navyse 100 % recyklovatelné.
Späť