Recyklovanie

Trvale sa snažíme zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb, ale popritom nezabúdame rešpektovať bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

Z toho dôvodu sme zahájili integrovanú podnikovú politiku, ktorá berie do úvahy aspekty kvality, bezpečnosti a životného prostredia.

Našim zákazníkom, zamestnancom ako aj iným zainteresovaným stranám to prináša vysoký úžitok. Ciele a pravidlá sú popísane v našej Politike Kvality, Bezpečnosti a Životného prostredia.